Operació
G.01
Control ecològic de les aigües superficials amb sistemes innovadors de correcció i adaptació
Entitat participants
Ajuntament de Torroella de Montgrí
Raons i oportunitats
Les aigües del Baix Ter es troben en risc degut a l’increment de l’activitat humana entorn al riu i donat que l’aportació d’aigua s’ha vist molt reduïda, l’efecte dels problemes qualitatius s’agreuja de forma severa
Hi ha hagut un augment en la concentració de residus agrícoles i urbans de la conca i de salinització a les zones més costaneres per intrusió marina. Alhora l’alteració estacional dels fluxos de circulació d’aigua pels canals perjudica a les espècies autòctones i afavoreix les invasores.
L’estat ecològic del Ter
en dades
139
municipis
139 municipis amb concentracions
elevades de nitrats a la xarxa
d’aigua potable del Ter
41% dels aqüifers
catalan
Els excrements de les granges
porcines han contaminat el 41%
dels aqüífers catalans
Solució conceptual
Implementació d’infraestructures sostenibles basades
en la innovació tecnològica per fer front al risc de pèrdua
de qualitat de les aigües del Baix Ter i convertir-se en
un referent internacional millorant la gestió i ús de l’aigua
i consolidant la nova cultura de l’aigua al territori del Baix Ter.
Solució conceptual
Implementació d’infraestructures sostenibles basades
en la innovació tecnològica per fer front al risc de pèrdua
de qualitat de les aigües del Baix Ter i convertir-se en
un referent internacional millorant la gestió i ús de l’aigua
i consolidant la nova cultura de l’aigua al territori del Baix Ter.
Innovacions tecnològiques implemenades
Sensors de mesura d’oxigen
en continu i amb alta freqüència
A partir de registradors d’oxigen miniDOT USB (Precision Measurement Engineering) situats a llacunes costaneres i els recs principals que les alimenten, es mesurarà l’oxigen en continu i amb alta freqüència, per tal de determinar el metabolisme ecosistèmic i la seva relació amb l’estat ecològic dels sistemes aquàtics.
Metabolisme ecosistèmic
Actuacions
01.
Monitorització de l’estat ecòlogic a partir del metabolisme ecosistèmic
01. Monitorització de l’estat ecòlogic a partir del metabolisme ecosistèmic
Instal·lació de sensors de mesura d’oxigen en continu i amb alta freqüència, per mesurar el metabolisme ecosistèmic i la seva relació amb l’estat ecològic dels sistemes aquàtics. Posterior validació de resultats i establiment de cabals de manteniment a circular pels recs.
02.
Experiència pilot al sistema Rec Vell - Ter Vell
02. Experiència pilot al sistema Rec Vell - Ter Vell
En una conca pilot, sistema Rec Vell - Ter Vell, determinar quin ha de ser el cabal circulant necessari per conservar-ne el bon estat ecològic i quina ha de ser l’estructura que permeti el millor drenatge de la conca i garanteixi la capacitat de desguàs en cas d’inundació.
Calendari d’actuacions
01.
Monitorització de l’estat ecològic a partir del metabolisme ecosistèmic
Calendari d’actuacions
02.
Experiència pilot al sistema Rec Vell - Ter Vell
Calendari d’actuacions
Calendari d’actuacions
INFORMACIÓ D’INTERÈS